අලුතෙන් යමක් - කරද්දී

සමච්චල් ගොඩක් - මුලදී


උපදෙස් රැසක් - මැදදී


පැසසුම් කෝටියක් - අගදී


කවි පබැඳුම | (C)උදය ශාමේන්ද්‍ර

type UD.SHA on Google ,there is what you want!