මම - object එකකි බොහෝ method ඇති
ආදරය - class එකකි concrete වුණු
කරමි - method එකකි අපිටම main වුණු!

කවි පදවැල් - UD.SHA

type UD.SHA on Google ,there is what you want!