මම - object එකකි බොහෝ method ඇති
ආදරය - class එකකි concrete වුණු
කරමි - method එකකි අපිටම main වුණු!

කවි පදවැල් - UD.SHA

2 comments:

එළ මචං.. එළ කවියක්.. මෙන්න මේකත් බලපං http://keshlectures.blogspot.com/2009/03/object-oriented.html

thanks machan! thank you very much...

Post a Comment

type UD.SHA on Google ,there is what you want!