කවුරු මොනව කිව්වත් බෑ…

ගිවිසීමෙන් මග අරින්න,

මොනව කරන්නද යහළුව

මම උඹහට කියනු කෙසේ !


ආදරයේ අරුත මෙයද

බෑ කිසිවිට එකතු වෙන්න

මම ආදරෙ උඹට තමයි

උඹ ආදරෙ මටම තමයි?


හින්දි සළරුවක තිබුනා

ඔය වගේම සීන් එකක්

මටත් හිතයි ටෙස් කරන්න

ඒකෙත් හැටි කොහොම කියල


හැබැයි ඉතින් බය නොවන්න

අපිනම් නෑ පැනල යන්නෙ

එහෙනම් ඒ මොකක්ද අනෙ,

බලන්න රබ්නේ බනාදි!

-(C) ශාමේන්ද්‍ර

0 comments:

Post a Comment

type UD.SHA on Google ,there is what you want!