දාහය හිනැහෙන
වීරිය පිබිදෙන
හෙටයි දිනය අද රජ ඔබ බිහිකල
අපට හිතැති එය
ඔබට පුදමි නිති
මේ ලංකා

මිහිකත පතනා සිහිනය ඇතිකල
සුනිල කුසුම ඔබ දැය නිති සිහිකල
පතන දිනය ඒ සුබම සුබයි අප
අනාගතය දැක හිනැහෙනා
දනන් ඉඳින් නොම මවුබිම එක් කල
නිරිඳු ඔබයි ඒ නිරිඳු ඔහුය මේ

දාහය හිනැහෙන ...

සැබෑ වෙන්න අද හෙටට පැවති ඒ
පැතුම් හිරව නිති
සිතුම් අතර ඇති
සැමට සුබ පතන
දෙරණ රැස්කරන
දියුණුව සැම ගෙන්වා

දාහය හිනැහෙන ...

:(C)උදය ශාමේන්ද්‍ර

0 comments:

Post a Comment

type UD.SHA on Google ,there is what you want!