දැනටමත් පැයක්....
හිතත්රිදෙනවා....
ඊට වැඩිය ඇස් රිදෙනවා
බලන් ඉදලම...
reply එනකම්
ringcut එකට.

කවි පබැදුම - K.K. by true story

0 comments:

Post a Comment

type UD.SHA on Google ,there is what you want!