උදය වරුවේ
තිබූ පැවරැම
නිසා වැරුවේ
නිදි නොදැනීම

බයක් දැනුනේ
දහය වන තුරු

ලොවෙත් නැත්තේ
බයත් නැත්තේ
ගැටළු නැත්තේ
පැතුව තරමේ

ගියා කැන්ටිම
හැමදාම යන
ගැහුවේ ප්ලේන්ටිය
හැමදාම බොන

පිටිය මැද්දේ
"ලොරිය" ඇත්තේ
තවත් ඇත්තේ
ඌත් මැද්දේ

ක්‍රිකට් පිත්තේ
බලය ඇත්තේ
ටෙනිස ඉස්සේ
අහස අස්සේ

ඔන්න නහොමයි
දවස ගෙවුනේ
යුනිටි පැත්තේ
හවස ඇද්දේ

තවත් විස්තර
පසුව ඇත්තේ
හතර විස්සට
ගෙදර බැස්සේ

කවි පබැදුම - UD.SHA

0 comments:

Post a Comment

type UD.SHA on Google ,there is what you want!