එකමත් එක කලෙක ...
හිතුවෙත් නැති වෙලාවක...
බෝට්ටුවක් ඇවිත්
අරන් ගියා
මගෙ වස්තුව
කදුළු පුරවගෙන බලන් ඉද්දීම..!

කවි පබැදුම (
K.K. by true story)

1 comments:

hithata wadinawa

Post a Comment

type UD.SHA on Google ,there is what you want!